لیست فرمول انواع تینر و حلال ویژه


فرمول انواع تینر و حلال ویژه
بی بو سازی گازوئیل
بی بو سازی نفت
بی بو سازی بنزین
تینر کوره ای
تینر روغنی
تینر فوری (10000, 12000, 15000, 20000)
تینر لاک و رنگ های نیترو سلولزی = 2 فرمولموردی برای نمایش وجود ندارد.